L'incontro
(a Franco Scataglini)


-Com'è?
- Tuttu a puostu.
Iji che suò muorti
'n ci stuò più,
j'atri, chi prima chi doppo,
uguale -.
- Nient'atru?
- Nient'atru.
- Te saluto, fratè.
- Te saluto, fratè.